Personal tools
Jump to: navigation, search

ABSTRAK

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa bahaging “Batbatan” ng TV Patrol. Gamit ang Critical Discourse Analysis ni Norman Fairclough at Ideological State Apparatus ni Louis Althusser bilang giya sa pagsusuri ng “Batbatan,” sinuri ng mananaliksik kung anu-anong ang mga ideolohiyang nakapaloob sa “Batbatan” base sa teksto, diskurso, konteksto at ideolohiya ng mga paksa ng bahaging ito.

Nakita na may mga salik na nakakaapekto sa pahayag ng mga mamamahayag sa “Batbatan.” Ilan sa mga ito ay ang personalidad na nagdadala ng mensahe, pampulitikang ekonomiya ng TV Patrol at ang paraan ng pagprisinta sa bahaging ito. Ang mga personalidad ay mahalaga dahil sila ang nagbibigay ng opinyon na nagrerepresinta sa programa at sa himpilan.

Natuklasang sa “Batbatan,” ang opinyon ay maaaring ituring na balita. Nakita rin na walang pang-uudyok sa mga manonood na mag-isip at kilatisin ang sistema ng lipunang kanilang kinapapalooban. Pumapabor ang “Batbatan” sa kasalukuyang ayos ng lipunan na pinamumunuan ng mga naghaharing uri kung saan kabilang ang himpilang nagpapalabas sa TV Patrol.

Nirerekomenda ng mananaliksik na tukuyin at linawin na ang bahaging “Batbatan” ay opinyon lamang kung hindi ay tanggalin na lamang ito. Iiwasan nito na lituhin ang mga manonood. Inuudyukan din ang mga manonood na maging mapanuri at magtanong. Hindi dapat makuntento na matatapos ang mga gabi nang masaya.

View Thesis

Mga Susing Pananalita: Teksto, Ideolohiya, Batbatan, Opinyon, Obhektibo, Diskurso

Gozon, S. C. O. Jr. (2013). Ba’t Ba? Batbatan Na ‘Yan: Isang Kritikal na Pag-aaral sa Bahaging Batbatan ng TV Patrol, Unpublished Undergraduate Thesis, College of Mass Communication, University of the Philippines Diliman.

  • This page was last modified on 26 March 2013, at 09:04.
  • This page has been accessed 3,351 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.