Personal tools
Jump to: navigation, search

Ang Opisina ng Ugnayang Pangkomunidad


Ang Opisina ng Ugnayang Pangkomunidad (OCR) ay isa sa mga opisina sa ilalim ng mas malawak na Tanggapan ng Office of the Vice-Chancellor for Community Affairs na Pinamumunuan ni Prop. Nestor Castro.

Kasama nito ang mga sumusunod na tanggapan:
1. Campus Maintenance Office (CMO)
2. University Health Services (Infirmary)
3. Housing Office (HO),
4. Task Force on Solid Waste Management

Kabilang sa mga kasalukuyang Gawain at Tungkulin ng OCR ang mga sumusunod:

1. Pagproseso ng Hiling sa Permit para sa Pagkukumpuni ng mga SBU 2. Pagproseso ng Hiling sa Permit para sa Road Right of Way para sa Kuryente at Tubig sa mga SBU 3. Pagsubaybay sa Kalagayan ng mga Informal Settlements sa lupa ng UP Diliman alinsunod sa Containment Policy ng Unibersidad 4. Pagsubaybay at Pagliligtas sa mga Pagala-galang Hayop sa Kampus 5. Pagliligtas sa mga Street Children sa kampus katuwang ang BCPC ng mga barangay at ang DSWD 6. Pakikipag-ugnayan sa pitong Barangay sa paligid ng UP Diliman 7. Pagpapanatili ng maigting na pakikipag-ugnayan at pagpapadaloy ng mga gawaing 8. pag-oorganisa kasama ang iba't-ibang organisasyon at samahan sa mga pamayanan sa UP DIliman 9. Pagbubuo ng mga gawain, proyekto, at programa katuwang ang iba pang mga yunit, samahan ng mag-aaral, lokal na pamahalaan, at mga samahan sa mga pamayanan tungo sa ikauunlad ng mga komunidad sa UP Diliman 10. Pagmumungkahi ng mga Polisiya na makabubuti sa mga pamayanan sa UP DIliman batay sa mga datos na nakalap sa fieldwork at mula sa mga tao

Directory

9818500 local 8627
9818500 local 8628

  • This page was last modified on 10 April 2017, at 22:59.
  • This page has been accessed 9,651 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.