Personal tools
Jump to: navigation, search

Escobar, P.L. (2017). SKIP IT OR NOT?: Isang Pag-aaral sa Bisa ng SKIP AD ng YouTube sa mga Piling YouTube Users ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Unpublished Undergraduate Thesis, University of the Philippines Diliman College of Mass Communication.

Ang YouTube ang isa sa pinakatanyag na online video community sa Internet. Dahilan nito, naging tanyag ito bilang lundayan ng mga In-Stream Roll-Advertisement. Sinuri ng pag-aaral na ito kung paano nakaapekto ang mga In-Stream Roll-Advertisement na may SKIP AD sa YouTube sa pagtanggap at pagtugon ng mga piling YouTube users sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Ginamit ng pag-aaral na ito ang Psychological Reactance Theory ni Jack W. Brehm (1966) at ang Stimulus-Response Theory, bilang dalumat, na siyang sumuri sa kaganapan at ugnayan ng mga mahalagang konsepto at bagay ng pag-aaral. Napag-alaman ng pag-aaral na ang SKIP AD ng YouTube ay isang kapamaraanan na nagbibigay ng kakayahan sa mga YouTube users upang iwasan ang mga In-Stream Roll-Advertisement sa YouTube. Gayon din, ang nasabing SKIP AD ay tinanggap ng mga piling YouTube users bilang mainam na pamamaraan upang maisakatuparan ang kanilang layunin sa paggamit ng YouTube. Datapwat, napag-alaman din na sa kabila ng SKIP AD, ay mabisa pa rin ang mga In-Stream Roll-Advertisements na maihatid ang kanilang pabatid at makapanghalina ng mga tinutumbok nitong mga konsyumer o mamimili.

Mahahalagang salita: YouTube, In-Stream Roll-Advertisement, SKIP AD

View thesis: http://iskwiki.upd.edu.ph/flipbook/viewer/?fb=2012-78679-Escobar, View Thesis

[[Category: <CMC> Thesis]][[Category:<Department of Broadcast Communication>]]

  • This page was last modified on 26 May 2017, at 02:23.
  • This page has been accessed 238 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.