Personal tools
Jump to: navigation, search

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa mga anti-fans ng XLR8 na aktibo sa pambabatikos sa grupo sa internet. Partikular sa mga ito ang Anti-XLR8 na isang grupong aktibo sa Facebook. Ito ay magbibigay-daan upang lalong makilala ang mga anti-fans na kadalasan ay hindi napagtutuunan ng pansin at nakikilala lamang dahil sa kanilang mga gawain na hindi tanggap ng lipunan. Kasama sa pag-aaral na ito ang paghahalintulad sa mga gawain ng fans at anti-fans. Ang prosesong ito ay lalo pang ipinaliwanag sa pamamagitan ng Convergence Theory ni Henry Jenkins. Ginamit sa pag-aaral na ito ang metodo ng pagmamasid at personal na interbyu upang lalong maintindihan ang kultura ng grupong Anti-XLR8 sa Facebook. Nakapaloob sa pag-aaral na ito ang pagbibigay-katauhan sa anti-fans, ang pagsusuri at pag-alam sa kanilang pag-uugali, mga dahilan sa pagiging isang anti-fan at ang mga kultural na produktong kanilang nililikha at kinokonsumo sa isang espasyong tulad ng internet. Tinalakay din sa pag-aaral na ito ang klasipikasyon ng mga anto-fans batay sa naunang klaspikasyong ibinigay sa mga fans. Layunin nito na bigyang mukha at makilalang mabuti ang mga anti-fans na naipagsasawalang-bahala dahil sa mga pag-aaral na umiikot lamang sa mga fans.

MGA SUSING SALITA: XLR8, fans, anti-fans, internet, Facebook, cultural products, fan culture

View Thesis

  • This page was last modified on 19 April 2012, at 08:01.
  • This page has been accessed 1,455 times.
The Fine Print: contents on this site are owned by whoever posted them (as indicated on the page History). Neither the DILC nor the University is responsible for them in any way. DILC reserves the right to delete them if they are deemed in violation of the University's Acceptable Use Policy and other applicable laws.