MUSDIKS:Matandang pasyon

Word: Matandang pasyon

Category: Genre (sub genre)

Ethno-linguistic Group: Tgl

General Description: A pasyon with the text based on the Old Testament. Also known as pasyong genesis

Source: Musika Jornals 1977, Ang Mga Awiting Tagalog by Marialita Yraola