DZUP Special Features May 2019 Episodes

Revision as of 20:31, 9 February 2020 by Risu.dzup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

DZUP Special Features May 2019 Episodes

Date Episode Guest/Speaker
May 2, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan
Rodolfo C. Aguilar
Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association
May 3, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018 part 2
Best practices sa pamamahala ng katutubong pamayanan
Rodolfo C. Aguilar
Tribal Leader, Tagbanua Tribe Coron Island Association
May 7, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino

Roy Rene S. Cagalingan
Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino

May 10, 2019 Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018
Pagbuo ng resolusyon ng Summit sa Wika ng Pamamahala ng mga Katutubo 2018, Pagbubuod ng Summit
John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin, Komisyon sa Wikang Filipino

Roy Rene S. Cagalingan
Tagapagsalita, Komisyon sa Wikang Filipino

Lorna E. Flores
Fultaym na Komisyoner, Kinatawan ng Mga Wika sa Katimugang Pamayanang Kultural

May 14, 2019 DZUP Special Features: Halalan 2019 Special Presentation
2019 National and Local Elections Results, Fact Checks
Gian Carlo Librojo

Producer and Host, DZUP Special Features and DZUP Balita

Joanna Ellina Reyes
Host, DZUP Special Features and DZUP Balita

Maria Ela L. Atienza, Ph.D.
Project Leader, UP sa Halalan
Chair and Professor, UP Department of Political Science