Revision history of "Mauuna na Ako"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:32, 29 May 2019Cbcarandang (talk | contribs). . (1,435 bytes) (+1,435). . (Created page with "'''Abstract''' <Binibigyang-kritisismo ng tesis na ito ang papel ng relihiyon sa patuloy na pananatili ng mga patriyarkal na pagpapahalaga sa loob ng tahanan. Mabisang instru...")